An Explanation of The Last Tenth of the Noble Quran

Excerpt:

An Explanation of The Last Tenth of the Noble Quran

Translation of the Meanings of the Quran in Yoruba

Excerpt:

Translation of the Meaning of the Holy Quran in Yoruba

IFIMONI NIPA OHUN TI O N JĘ ĘSIN ISLAM

Excerpt:

IFIMONI NIPA OHUN TI O N JĘ ĘSIN ISLAM

AWỌN ADUA TI WỌN JẸ AABO FUN MUSULUMI LATI INU AL-QUR’AANI ATI SUNNA

Excerpt:

Remembrance, Invocations, and Treatment with Ruqyah from the Quran and Sunnah

Awọn origun igbagbọ-ododo“Al-Iimaan”

Excerpt:

Pillars of Eman (Faith)

Islam Awọn ipilẹ rẹ ati awọn ipilẹsẹ ẹkọ rẹ

Excerpt:

The Three Fundamental Principles

ALAYE BI IRUN ANABI KI IKẸ ATI ỌLA ỌLỌHUN O MAA BA A TI RI

Excerpt:

The Description of the Prophet's Prayer

OOrun didun igi ododo ti orewa nipa ajulo awon iya awon olugbagbo ododo

Excerpt:

شذي الياسمين في فضائل امهات المؤمنين