Tuklasan ang Islam

Excerpt:

Tuklasan ang IslamSmart Card so Tagalog Kasama sa smart kard na ito ay 9 na libro at 2 mga videos na madaling ma-download.

Tuklasin ang Islam (Smart Card: Tagalog)

Excerpt:

Tuklasin ang Islam Smart Card This smart card includes 30 books in addition to 10 videos that can be easily downloaded

Pamamaraan ni Propeta Muhammad Pangangalaga mula sa Kapinsalaan

Excerpt:

Pamamaraan Muhammad  Bago pa ang nakaraang labingapat na siglo at bago pa matuklasan ang mga tinatawag ngayon Corona Virus (COVID-19)

Nagkatawang Tao ba ang Poong Maykapal

Excerpt:

Nagkatawang Tao ba ang Poong Maykapal

Ang maikling paglalara wan ng pamamatnubay tungo sa pag-una wa sa islam

Excerpt:

Ang maikling paglalara wan ng pamamatnubay tungo sa pag-una wa sa islam

Sino ang Dapat Sambahin

Excerpt:

Ang Pagsamba sa Nag-iisang Diyos na Tagapaglikha ang siyang UNANG KAUTUSAN na nakatala sa mga Banal na Kasulatang ipinahayag Niya sa Sangkatauhan.

Ang Babae sa Islam

Excerpt:

Ang Babae sa Islam Nais kong ibahagi sa inyo ang ilang bagay na aking natutunan habang isinasalin ko ang munting aklat na ito.

Ang Simula at Ang Katapusan

Excerpt:

Ang Simula at Ang Katapusan

TAO! BAKIT KA NARITO SA MUNDO

Excerpt:

TAO! BAKIT KA NARITO SA MUNDO indi ba sumagi sa iyong isipan ang dahilan kung bakit ang tao ay narito sa mundo?

Sino ang Anti-Kristo

Excerpt:

Sino ang Anti-Kristo Ano nga ba ang ibig ipakahulugan ng salitang Anti-Kristo? Sa pananaw ng isang debotong Kristiyano

Sino ang Allah

Excerpt:

Ang Allah ay liwanag ng mga kalangitan at ng kalupaan. Ang kahalintulad ng Kanyang liwanag ay wari bang may isang (madilim na)

Pag-Unawa sa Islam

Excerpt:

Pag-Unawa sa Islam

Hesus, naipako ba sa krus?

Excerpt:

Hesus, naipako ba sa krus?

Tapat na handog sa babaeng pilipina bulaklak ng bayang pilipinas

Excerpt:

Ang aklat na ito patungkol sa karangalan at karapatan ng babae sa Islam, at ang doktrina ng mga muslim kay Maria at Eisa AlayhI Salam, at ano ng Islam at paano maging Muslima.

Hayaan ang Bibliya ang Magsasalaysay

Excerpt:

Ang aklat na ito ay napakahalaga sapagka’t ito ay tumatalakay sa bagay na patungkol sa Kristyanismo at kay Hesus.