නපුරෙන් හා වසංගත රෝග වලින් ආරක්ෂා වීමට මුහම්මද් නබි තුමාගේ මඟ පෙන්වීම්

Excerpt:

නපුරෙන් හා වසංගත රෝග වලින් ආරක්ෂා වීමට මුහම්මද් නබි තුමාගේ මඟ පෙන්වීම් කිහිපයක්

Ramadan Fasting in Islam

Excerpt:

Ramadan Fasting in Islam Ramadan masaye Uparima Pala Nelaganeematanam Fasting in islam (singhala)-Islam Presentation Committee

ඉස්ලාමීය විශ්වාසය සරලයි

Excerpt:

එහි නබි සල්ලල්ලාහු අලය්හි වසල්ලම් තුමා කවර කරුණක් මත සිටියේද එය ඔබට දන්වා සිටීමට කතෘ විසින් වෙහෙස දරා ඇති අතර දහම තුළ ඇති වඩාත් වැදගත් මාතෘකාව වන විශ්වාස පද්ධතිය පිළිබඳ ඇති අවදානම කොතෙක්දැයි ඔහු විසින් පැහැදිලි කර ඇත.

ජුzස්උ අම්ම සිංහල පරිවර්ථනය

Excerpt:

අම්මා ජුසුඋ අර්ථයේ සිංහල අනුවාදය

මුස්ලිම් ස්ත්‍රියට ග්‍රන්ථයක්

Excerpt:

මුස්ලිම් ස්ත්‍රියට ග්‍රන්ථයක්

හජ් ඉටු උම්රා ඉටු කරන්නේ කෙසේද

Excerpt:

හජ් ඉටු උම්රා ඉටු කරන්නේ කෙසේද

A Letter To My Mother

Excerpt:

A Letter To My Mother

Morals in Islam

Excerpt:

Morals in Islam

Prophet’s Biography

Excerpt:

Prophet’s Biography

සත්‍ය ආගම

Excerpt:

The True Religion of God

NOBLE QUR'AN

Excerpt:

NOBLE QUR'AN

How to perform your prayer (Salaah)

Excerpt:

How to perform your prayer (Salaah)

අවසාන දිනය

Excerpt:

The Last Day